Concern đi với giới từ gì (About, for hay regarding) và cách sử dụng cụ thể

"Concern" thường đi cùng với các giới từ như "about", "for", "regarding", "with regards to".  khi chúng ta muốn diễn tả một sự quan tâm, lo lắng hoặc nỗi lo về một vấn đề, một tình huống hoặc một điều gì đó.Ví dụ:
  • I have a concern about the meeting tomorrow. (Tôi có một quan tâm về cuộc họp ngày mai.)

  • She expressed her concern for the well-being of the refugees.(Cô ấy thể hiện quan tâm của mình đối với tình trạng của những nhà tị nạn.)

  • He addressed the concern regarding the company's financial situation. (Anh ta đã trả lời quan tâm về tình hình kinh tế của công ty.)

  • Please let me know if you have any concerns with regards to the project. (Vui lòng cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ quan tâm nào về dự án.)CONCERN ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ(Concern đi với giới từ gì trong Tiếng Anh) Khi nào sử dụng concern about, concern for, regarding hay with regards to ?Khi sử dụng giới từ "concern about", chúng ta muốn diễn tả một sự quan tâm hoặc lo lắng về một vấn đề, một tình huống hoặc một điều gì đó. 
  • Ví dụ: "I have a concern about the safety of the building." (Tôi quan tâm về an toàn của tòa nhà.)Khi sử dụng giới từ "concern for", chúng ta muốn diễn tả một sự quan tâm hoặc lo lắng về tình trạng, sức khỏe hoặc tình cảm của một người hay một tập thể. 
  • Ví dụ: "She expressed her concern for the well-being of the children." (Cô ta biểu lộ quan tâm của mình về sức khoẻ của các trẻ em.)Khi sử dụng giới từ "concern regarding", chúng ta muốn diễn tả một sự quan tâm hoặc lo lắng về một vấn đề cụ thể hoặc một tình huống. 
  • Ví dụ: "He addressed the concern regarding the company's financial situation." (Anh ta trả lời sự quan tâm về tình hình tài chính của công ty.)Khi sử dụng giới từ "concern with regards to", chúng ta muốn diễn tả một sự quan tâm hoặc lo lắng về một vấn đề cụ thể hoặc một tình huống. 
  • Ví dụ: "Please let me know if you have any concerns with regards to the project." (Xin vui lòng cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ quan tâm nào liên quan đến dự án.) 


Tin cùng lĩnh vực