giây

Would YOU Rather Have A Lamborghini or This House?
Bạn muốn có một chiếc Lamborghini hay ngôi nhà này?


Bạn đang ở chế độ luyện nghe, Tập trung nghe và ấn pause để xem được đoạn phụ đề muốn kiểm tra
Trở về chế độ thường