giây

If You Click This Video I'll Give My Friend .001$
Nếu Bạn Nhấp Vào Video Này, Tôi Sẽ Tặng Bạn Tôi .001$


Bạn đang ở chế độ luyện nghe, Tập trung nghe và ấn pause để xem được đoạn phụ đề muốn kiểm tra
Trở về chế độ thường