giây

I quit social media for 30 days
Tôi đã từ bỏ mạng xã hội trong 30 ngày


Bạn đang ở chế độ luyện nghe, Tập trung nghe và ấn pause để xem được đoạn phụ đề muốn kiểm tra
Trở về chế độ thường