- Từ điển được tổng hợp từ hơn 10.000.000 cặp câu hội thoại trong phim.
- Đổi qua "từ điển Anh - Việt" nếu muốn search cụm từ "Tiếng Anh"

CẶP CÂU ĐỀ XUẤT